میکروسکوپ بیولوژی EX30-TR

میکروسکوپ بیولوژی EX30-TR

میکروسکوپ بیولوژی EX30-TR

کمپانی JENUS

هد سه چشمی

چشمی های ۱۰*۲۲ wide تلسکوپی

ابژکتیو ها Eplan(4x,10x,20x,40x,100x)

سیستم نوری LED