سانتریفوژ ۱۲۰۰۰ دور مولتی روتور،  با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان ، تایمر ۹۹ – ۰ دقیقه، امکان نصب روتورهای:

BR5505 : روتور ۴ شاخه ۱۰۰ سی سی زاویه متغیر۴۰۰۰ دور

BR5624 : روتور ۲۴ شاخه ۱۵ سی سی زاویه ثابت ۴۰۰۰ دور

BR5608 : روتور ۸ شاخه ۵۰ سی سی زاویه ثابت  ۴۰۰۰ دور

BR5406 : روتور۶ شاخه ۵۰ سی سی زاویه ثابت ۶۰۰۰ دور

BR5412 : روتور ۱۲ شاخه ۱۵ سی سی زاویه ثابت ۶۰۰۰ دور

BR5401 : روتور ۲۴ شاخه کاپیلاری ۱۲۰۰۰ دور

BR5424 : روتور۲۴ شاخه ۱/۵ تا ۲ سی سی زاویه ثابت ۱۲۰۰۰ دور

BR5436 : روتور ۳۶ شاخه ۰/۵ سی سی زاویه ثابت ۱۲۰۰۰ دور

BR5448 : روتور ۴۸ شاخه ۰/۲ سی سی زاویه ثابت ۱۲۰۰۰ دور

BRK5494 : روتور ۳۲ شاخه ۰/۲  سی سی PCR  زاویه ثابت ۱۲۰۰۰ دور