سانتریفوژ ۴۰۰۰ دور مولتی روتور، با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان ،  تایمر ۹۹ – ۰ دقیقه، با امکان نصب روتورهای:

BR5505 : روتور۴ شاخه ۱۰۰ سی سی زاویه متغیر ۴۰۰۰ دور

BR5434 : روتور ۸ شاخه ۵۰ سی سی زاویه ثابت  ۴۰۰۰ دور

BR5431 : روتور ۲۴ شاخه ۱۵ سی سی زاویه ثابت  ۴۰۰۰ دور