سانتریفوژ ۶۰۰۰ دور زاویه ثابت، با نمایشگر دیجیتال سرعتو زمان ،  تایمر ۹۹ – ۰ دقیقه، با امکان نصب روتورهای:

BR5406 : روتور ۶ شاخه ۵۰ سی سی زاویه ثابت ۶۰۰۰ دور

BR5408 : روتور۸ شاخه ۱۵ سی سی زاویه ثابت ۶۰۰۰ دور

BR5412 : روتور۱۲ شاخه ۱۵ سی سی زاویه ثابت ۶۰۰۰ دور