سانتریفوژمیکرو هماتوگریت ۱۲۰۰۰ دور،  با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان ،  تایمر ۹۹ – ۰ دقیقه، امکان نصب روتورهای:

BR5401 : روتور ۲۴ شاخه کاپیلاری  ۱۲۰۰۰ دور

BR5424 : روتور۲۴ شاخه ۱/۵ تا ۲ سی سی زاویه ثابت ۱۲۰۰۰ دور

BR5436 : روتور ۳۶ شاخه ۰/۵ سی سی زاویه ثابت  ۱۲۰۰۰ دور

BR5448 : روتور ۴۸ شاخه ۰/۲ سی سی زاویه ثابت ۱۲۰۰۰ دور