سانتريفوژ ۱۲۰۰۰ دور مولتی روتور با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان ،تایمر ۹۰-۰ دقیقه با امکان نصب روتورهای :
BR5505 روتور ۴ شاخه ۱۰۰ سي سي زاويه متغیر ۳۸۰۰ دور
BR5435 روتور ۶ شاخه ۵۰ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور
BR5434 روتور ۸ شاخه ۵۰ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور
BR5420 روتور ۱۲ شاخه ۱۵ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور
BR5431 روتور ۲۴ شاخه ۱۵ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور
BR5401 روتور ۲۴ شاخه كاپيلاري با در پوش ۱۲۰۰۰ دور
BR5404 روتور ۲۴ شاخه ۲ سي سي زاويه ثابت با درپوش ۱۲۰۰۰ دور