سانتريفوژ ۱۵۰۰۰ دور مولتی روتور با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان، تایمر ۹۰-۰ دقیقه با امکان نصب روتور های :

BRK5100 روتور ۶  شاخه ۱۰۰ سي سي زاويه متغیر  ۴۰۰۰ دور

BRK5324   روتور ۲۴ شاخه ۱۵ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور

BRK5308 روتور ۸ شاخه ۵۰ سي سي زاويه ثابت  ۶۰۰۰ دور

BRK5494  روتور ۳۲ شاخه ۰/۲ سی سی PCR   ۱۵۰۰۰ دور

BRK5424  روتور ۲۴ شاخه ۱/۵ تا ۲ سي سي زاويه ثابت  ۱۵۰۰۰ دور

BRK5436  روتور ۳۶ شاخه ۰/۵ سي سي زاويه ثابت ۱۵۰۰۰ دور

BRK5448   روتور ۴۸ شاخه ۰/۲ سي سي زاويه ثابت   ۱۵۰۰۰ دور