میکروسانتريفوژ ۱۳۳۰۰ دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان ، تايمر ۶۰-۰ دقيقه ، با امكان نصب روتور های :
BR5404  روتور ۲۴ شاخه ۲ سي سي زاويه ثابت با درپوش ۱۳۳۰۰ دور
BR5436 روتور ۴۶ شاخه ۵/۰ سي سي زاويه ثابت با در پوش ۱۳۳۰۰ دور
BR5448 روتور ۴۸ شاخه ۲/۰ سي سي زاويه ثابت با در پوش ۱۳۳۰۰ دور