سانتریفوژ ۱۵۰۰۰ دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان قابل كنترل ، تایمر ۹۰-۰ دقیقه با امكان نصب روتورهای :  

BR(5431)  روتور ۲۴ شاخه ۱۵ سي سي زاويه ثابت  ۶۰۰۰ دور   

BR(5434)  روتور ۸ شاخه ۵۰ سي سي زاويه ثابت  ۶۰۰۰ دور      

BR(5528)  روتور ۲۸ شاخه ۱۵ سي سي زاويه متغیر  ۶۰۰۰ دور

BR(5530)  روتور ۲ شاخه  ميكرو پليت ۸۶×۱۳۰ زاويه متغير ۲۰۰۰ دور                    

BR(5404)  روتور ۲۴ شاخه ۲ سي سي زاويه ثابت  با درپوش ۱۵۰۰۰ دور

BR(5436)  روتور ۳۶ شاخه ۵/۰ سي سي زاويه ثابت  با در پوش  ۱۵۰۰۰ دور

BR5448) روتور ۴۸  شاخه ۲/۰ سي سي زاويه ثابت با در پوش   ۱۵۰۰۰ دور