سانتریفوژ ۱۵۰۰۰ دور مولتي روتور با نمايشگر ديجيتال سرعت ، تایمر ۹۰-۰ دقیقه، امكان نصب روتورهای :
BR5556 روتور ۴ شاخه ۲۵۰ سي سي زاويه متغير تك خانه چندكاره ۳۸۰۰ دور
BR5431 روتور ۲۴ شاخه ۱۵ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور
BR5434 روتور ۸ شاخه ۵۰ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور
BR5530 روتور ۲ شاخه ميكرو پليت ۸۶×۱۳۰ زاويه متغير ۲۰۰۰ دور
BR5404 روتور ۲۴ شاخه ۲ سي سي زاويه ثابت با درپوش ۱۵۰۰۰ دور
BR5436 روتور ۳۶ شاخه ۵/۰ سي سي زاويه ثابت با در پوش ۱۵۰۰۰ دور
BR5448 روتور ۴۸ شاخه ۲/۰ سي سي زاويه ثابت با در پوش ۱۵۰۰۰ دور