سانتریفوژ ۶۰۰۰ دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان ، تایمر ۶۰-۰ دقیقه و امكان نصب روتورهای :
BR5434 روتور ۸ شاخه ۵۰ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور
BR5431 روتور ۲۴ شاخه ۱۵ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور