سانتریفوژ ۱۵۰۰۰ دور، با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان ، تایمر ۹۹ – ۰ دقیقه، با امکان نصب روتورهای:

BRK5510 :  روتور۴ شاخه ۲۵۰ سی سی زاویه متغیر  ۴۰۰۰ دور

BRK5530 : روتور ۲ شاخه ميكرو پليت ۸۶×۱۳۰ زاويه متغير ۴۰۰۰ دور

BRK5100 : روتور ۶ شاخه ۱۰۰ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور

BRK5308 : روتور ۸ شاخه ۵۰ سی سی زاویه ثابت ۶۰۰۰ دور

BRK5324 : روتور ۲۴ شاخه ۱۵ سي سي زاويه ثابت ۶۰۰۰ دور

BRK5424 : روتور ۲۴ شاخه ۲ سی سی زاویه ثابت با درپوش ۱۵۰۰۰ دور

BRK5436 : روتور ۳۶ شاخه ۰/۵ سی سی زاویه ثابت با درپوش  ۱۵۰۰۰ دور

BRK5448 : روتور ۴۸ شاخه ۰/۲ سی سی زاویه زاویه ثابت با در پوش  ۱۵۰۰۰ دور

BRK5494 :  روتور ۳۲ شاخه ۲/۰ سی سی PCR زاويه ثابت  ۱۵۰۰۰ دور