هموگلوبین متر رومیزی دیجیتال

روش اندازه گیری: سیان متموگلوبین، رنج g/dl Hb 0-30 ،دقت: ۱% ،طول موج: ۵۴۶ nm ،و مجهز به فیلتر داخلی ،

سنسور: سیلیکون فتودیود، حجم نمونه: ۱ml ،دارای ۴ سل مکعبی و ۲ عدد سل استوانه ای ،و محلول معرف هموگلوبین ۵۰۰ ml