میکروسکوپ فلورسانس EX30TF-FLOU

میکروسکوپ فلورسانس EX30TF-FLOU

میکروسکوپ فلورسانس EX30TF-FLOU

کمپانی JENUS

هد سه چشمی

چشمی های ۱۰*۲۲ wide تلسکوپی

ابژکتیو های Infinity Plan (4x,10x,20x,40x,100x)

سیستم نوری LED

سیستم نوری فلورسانس LED با طول عمر بالا

فیلتر بلوک B

قابلیت نصب فیلتر پلاریزان