میکروسکوپ يك چشمي بیولوژی XSP-116 FB

این میکروسکوپ تولید کمپانی ژنوس چین می باشد.

مشخصات:

WF10 × , ۱۸ mm

عدسی چشمی

۴×

عدسی شیی

۱۰×

۴۰×

Inclined 45°,
rotatable 360°

هد یک چشمی

Plain stage with slide clips

Stage size: ۹۰mmX90mm

مکانیکال استیج

Coarse Focusing  Adjustment

سیستم فوکوس

N.A.0.65 Condenser with disc diaphragm N.A.0.65

کندانسور

 ۲۲۰V/20W Lamp

نور

به همراه یک عدسی چشمی ۱۵x