میکروتوم JK1369

تولید کمپانی الکترومکانیکالاز کشورچین.

          ·         ضخامت برش  μm ۱~۶۰ .

          ·         محدوده برش قابل تنظیم

          ·           ۱~۱۰ μm با افزایش ۱ μm .

          ·          ۱۰~۲۰ μm با افزایش ۲ μm .

          ·          ۲۰~۶۰ μm با افزایش ۵ μm .

          ·         تغییر موقعیت پایه نگهدارنده ی تیغه:

          ·         شمال – جنوب ۲۵ mm ±

          ·         چپ – راست ۴۰ mm ±

          ·         زاویه  قابل تنظیم نمونه  ° ۱۵ – ° ۱ .

          ·         دقت برش: + ۱۰٪.

          ·         اندازه برش به دست آمده  ۳۰ X 40 mm .