میکروتوم MH2508

تولید کمپانی الکترومکانیکالاز کشورچین.

         ·         دمای مناسب آزمایش ۰°C – +۴۰°C .

         ·         رطوبت مناسب: ۸۰% غیر متراکم.

         ·         ضخامت برش  μm ۱~۴۰ .

         ·         محدوده برش قابل تنظیم:  ۱~۴۰ μm با افزایش ۱ μm .

         ·         تغییر موقعیت پایه نگهدارنده ی تیغه:

شمال – جنوب ۲۵ mm ±

چپ – راست ۴۰ mm ±

         ·         زاویه  قابل تنظیم نمونه  ° ۱۵ – ° ۱ .

         ·         دقت برش: + ۱۰ ٪.

         ·         اندازه برش به دست آمده  ۲۵ X 30 mm .