میکروتوم MH733

تولید کمپانی الکترومکانیکالاز کشورچین.

         ·         دمای مناسب آزمایش ۰°C – +۴۰°C .

         ·         رطوبت مناسب: ۸۰% غیر متراکم.

         ·         ضخامت برش  μm ۱~۶۰ .

         ·         محدوده برش قابل تنظیم:

۱~۱۰ μm با افزایش ۱ μm .

۱۰~۳۰ μm با افزایش ۵ μm .

۳۰~۶۰ μm با افزایش ۱۰ μm .

          ·         تغییر موقعیت پایه نگهدارنده ی تیغه:

    o        شمال – جنوب ۲۵ mm ±

          ·         زاویه  قابل تنظیم نمونه  ° ۱۵ – ° ۱ .

          ·         دقت برش: + ۵ ٪.

          ·         اندازه برش به دست آمده  ۲۵ X 30 mm .