دیسپنسر

            ·         با مقاومت شیمیایی بالا.

            ·         قابل اتوکلاو در تا دمای C° ۱۲۱.

            ·         موجود در محدوده رنج ۰.۵ تا ۵۰ ml .

            ·         به آسانی قابل تمییز کردن و نگهداری است.

            ·         ساخته شده از  PTFE ،FEP ،BSG ،PP .

            ·         بیشترین فشار بخار محلول ۵۰۰mbar.

            ·         بیشترین چگالی محلول  ۲.۲g/cm3

            ·          بیشترین ویسکوزیته محلول  ۵۰۰mm2/s

مشخصات:

حجم
ml

درجه بندی
ml

A≤±

CV≤

%

μl

%

μl

۰.۵-۵

۰.۱

۰.۵

۲۵

۰.۱

۵

۱.۰-۱۰

۰.۲

۰.۵

۵۰

۰.۱

۱۰

۲.۵-۲۵

۰.۵

۰.۵

۱۲۵

۰.۱

۲۵

۵.۰-۵۰

۱.۰

۰.۵

۲۵۰

۰.۱

۵۰

A = Accuracy  CV = Coefficient of variation