انکوباتور شیکر اوربیتالی دیجیتال، ۲۰ کیلوگرمی +۵ ~ ۸۰°C ،قابل اتصال به کامپیوتر، تایمر ۹۹۹ ساعت، سرعت ۱۰ تا ۱۵۰۰ دور

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

AS 4000.1 : صفحه عمومی ارلن و بالن

AS 4000.2 : صفحه سوراخ دار برای نصب کلمپ

AS 4000.3 : صفحه ساده برای پتری ۴۳۰×۴۳۰