شیکر ارلن و بالن اوربیتالی دیجیتال، ۲/۵ کیلوگرمی، ۸۰ تا ۸۰۰ دور، همراه با ابزار AS 130.1

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

AS 130.1 : صفحه عمومی شیکر KS 130

AS 130.3 : ابزار میکروپلیت شیکر KS 130

K1013 : صفحه مخصوص جای لوله آزمایش شیکر KS 130

K1113 : صفحه مخصوص کلمپ شیکر KS 130