شیکر ارلن و بالن اوربیتالی ۲ کیلوگرمی، ۰ تا ۲۲۰۰ دور، تایمردار

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

VX 8 UNIVERSAL : صفحه مخصوص شیکر VXR

VX 2 : صفحه مخصوص لوله آزمایش شیکر VXR

VX 11 : نگهدارنده فوم مخصوص لوله آزمایش شیکر VXR

VX 11/2 : فوم مخصوص لوله آزمایش شیکر VXR

VX 7 : صفحه مخصوص پتری دیش شیکر VXR