اسپکتروفوتومتر ویزیبل ،تک پرتوی ،دیجیتال 

رنج ۳۲۵  ̴ ۱۰۰۰ ، دقت ۲ %، پهنای باند :nm 10 ، اندازه گیری جذب (A: 0  ̴ ۱.۹۹۹) ، عبور (T: 0  ̴ ۱۰۰%) ،

غلظت (C: 0  ̴ ۱۹۹۹) ، سنسور:سیلیکون فتوسل،

منبع نور: لامپ کریپتون با  ۲۰۰۰ساعت کارکرد، حجم نمونه : ml 1 دارای دو عدد سل مکعبی و ۲۰عدد سل استوانه ای، دارای خروجی آنالوگ جهت اتصال به ثبات