اسپکتروفوتومتر ویزیبل، دیجیتال، تک پرتوی،

مجهز به میکروپروسسور، امکان تایپ مشخصات آزمایش و ذخیره ۱۵ منحنی و مجهز به تایمر،

رنج ۳۵۰  ̴ ۱۰۰۰ ، دقت:۲%، پهنای باند: ۸ nm ،

اندازه گیری جذب (A: 0.200  ̴ ۳.۰۰۰) عبور (T: 0.0  ̴ ۲۰۰%) غلظت (C: 0.000  ̴ ۲۰۰۰)

سنسور:سیلیکون فتوسل، منبع نور:لامپ شدتی با ۲۰۰۰ ساعت کارکرد،

حجم نمونه: ۱ml ،دارای سل مکعبی و سل استوانه ای ،

دارای خروجی جهت اتصال یه پرینتر و کامپیوتر