اولین سازنده فروزن سکشن در ایران

قابلیت استفاده روی اغلب میکروتوم های موجود در ایران

زمان انجماد از ۳ تا ۸ دقیقه

دمای انجماد حداکثر ۸ دقیقه -۴۰ درجه سانتیگراد

قابلیت حمل به دلیل سبکی وزن و کوچک بودن  ابعاد

قابلیت استفاده در دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های پاتولوژی